Strona głównaRegulamin newslettera

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera
sklepu
Marc-Music

 

 § 1 Definicje

 

 1. Newsletter  – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Marc-Music prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.marcmusic.com
 3. Usługodawca - Peter Green Accounting Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000680088, numer NIP 5322069141, numer REGON 367358409 z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Michała Andriollego, nr 34, lok. 14.
 4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową

w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja

o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: info@marcmusic.com.
 2. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości

z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy

w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: info@marcmusic.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 
 

§ 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku

z usługą Newsletter jest Usługodawca.

 1. Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich

w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

 1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: info@marcmusic.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Data uaktualnienia: 30-09-2017 r.

platnosci