Strona głównaRegulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Marc-Music

określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

 

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana w niniejszym Regulaminie.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep – sklep internetowy Marc-Music prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.marcmusic.com
 8. Sprzedawca – Peter Green Accounting Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000680088, numer NIP 5322069141, numer REGON 367358409 z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Michała Andriollego, nr 34, lok. 14.

 

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Peter Green Accounting Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Michała Andriollego 34/14, 05-400 Otwock.
 2. Adres e-mail: info@marcmusic.com.
 3. Numer telefonu, numer fax: (22) 779-57-41.

 

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

 

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia. Koszt dostawy towaru jest także widoczny w odpowiedniej zakładce w Sklepie.

 

§ 5 Płatności

      1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas 

      składania zamówienia:

      a. za pośrednictwem platformy płatniczej tpay.com;
      b. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
      c. za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
      d. gotówką, w przypadku odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy.

      2. W przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a ze względu na jej charakter za złożone

      zamówienie należy zapłacić niezwłocznie.

      3. W przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 

      Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

      a. firm kurierskich;

      b. Poczty Polskiej.

      2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w terminie ustalonym   
      ze Sprzedawcą po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru.

      3.Szczegóły dotyczące metod dostawy znajdują się w Sklepie.

      4. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez 

      Sprzedawcę towaru oraz czas potrzebny na dostarczenia towaru. 

      5. Czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru wynosi 2 Dni robocze od dnia zawarcia umowy sprzedaży – 

       w  przypadku płatności za pobraniem bądź 2 Dni robocze od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności za        

       zakupiony towar – w przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie.

      6. W przypadku wyboru odbioru osobistego zakupionego towaru czas potrzebny na przygotowanie towaru do 

      odbioru  jest równy czasowi, który jest potrzebny na przygotowanie towaru do wysłania wskazanemu w ust 5.

      7. Czas dostarczenia towaru wynosi do 7 Dni roboczych, jednak w większości przypadków czas dostarczenia towaru 

      jest krótszy i wynosi 2 Dni robocze.

      8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

 § 7 Odstąpienie od umowy

(Prawo przysługujące wyłącznie Konsumentowi)

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

      a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana   

      przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

      b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i 

      wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do 

      przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

      3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z 

      danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego 

      oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

      4. Konsument może skorzystać z elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w 

      zakładce Odstąpienie od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe.

      5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania 

      przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

      6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego 

      płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

      Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),

      niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o

      decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

      7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

      Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym

      przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

      8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu

      dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

      9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu

      niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o

      odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14

      dni.


      10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

      11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż

      było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

      a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 

      Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

      b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

      opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

      zostało otwarte po dostarczeniu;

      c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

      nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  

      dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

      f)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

      rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

      poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

      a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

      b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

      c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

      d) żądać usunięcia wady.

      3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed

      upływem roku od momentu wydania towaru Kupującemu.

      4. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez

      Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.

      5. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na

      właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.

      6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w

      przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w § 2 Regulaminu.

      7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące

      Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

      8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter

      niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z

      zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na

      uprawnienia związane z rękojmią.

      9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e‑mail wskazany w §

      2 ust. 2 Regulaminu.

      10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

      a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

      Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj:

      https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

      b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego

      przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed

      sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

      c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 5. W celu ochrony danych osobowych Sprzedawca korzysta z certyfikatu SSL.

 

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

 

§ 13 Konto użytkownika

 1. Kupujący ma możliwość założenia Konta użytkownika w Sklepie, ale nie jest to konieczne.
 2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. na złożenie zamówienia, sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję swoich danych.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie dostępnego w zakładce: www.marcmusic.com/rejestracja.
 4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 2 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:

      a) dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za  pośrednictwem Sklepu;

      b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

      c) zmianą funkcjonalności usług;

      d) zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.

      6. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 5, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych,

      które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.

      7. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w

      życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.

      8. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że

      akceptuje je.

      9. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email

      Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto

      użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

–  Adresat: PETER GREEN ACCOUNTING CORPORATION sp. z o. o. sp. k., ul. Michała Andriollego 34/14, 05-400 Otwock, info@marcmusic.com;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :______________________________________________________________

–  Data odbioru(*):  ______________________________________________________________________

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________________________________________________

–  Adres konsumenta(-ów): : ______________________________________________________________

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________________________________________________________________

–  Data: : ______________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 Data uaktualnienia: 30-09-2017 r.

platnosci