Strona głównaOdstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

–  Adresat: PETER GREEN ACCOUNTING CORPORATION sp. z o. o. sp. k., ul. Michała Andriollego 34/14, 05-400 Otwock, info@marcmusic.com;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :______________________________________________________________

–  Data odbioru(*):  ______________________________________________________________________

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________________________________________________

–  Adres konsumenta(-ów): : ______________________________________________________________

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________________________________________________________________

–  Data: : ______________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

platnosci